Vinplan.Apps stelt bedrijfseconomische analyses op in opdracht van derden, voert opdrachten uit voor het berekenen van zowel letselschades (Art. 6:107 BW) alsmede overlijdensschades (Art. 6:108 BW) en treedt op als financieel expert. Deze dienstverlening is o.a. ontstaan vanuit de extra rekencapaciteit die de zelfstandig ontwikkelde webapplicatie Letselschade Berekenen PLUS biedt in combinatie met de praktijkgerichte financiële planning know how van directeur/eigenaar Vincent van den Bogert. Jarenlang heeft hij als gecertificeerd financial planner gewerkt waarbij de dienstverlening primair gericht was op ondernemers en vermogende particulieren.

Extra rekencapaciteit voor hypotheken

Er is extra rekencapaciteit nodig t.o.v. concurrerende softwarepakketten en diensten om de financiële en fiscale gevolgen van een letsel of overlijden adequaat vast te kunnen stellen. Zo beïnvloedt een hypotheek direct het Netto Besteedbaar Inkomen van een slachtoffer en kan dus invloed hebben op de hoogte van een schade wegens Verlies aan Verdienvermogen. De extra rekencapaciteit bestaat hier uit het correct vaststelling van de verschuldigde Inkomstenbelasting door rekening te houden met de maximering van het aftrektarief voor hypotheekrente, eventuele belastingoptimalisatie tussen een slachtoffer en zijn/haar partner en het doorrekenen van toekomstige renteherzieningen.

Extra rekencapaciteit voor pensioenen

Pensioenen zijn onderhevig aan versoberingen door mutaties van Salaris-Diensttijd regelingen naar Beschikbare Premie regelingen. De extra rekencapaciteit bestaat hier uit het kunnen doorrekenen en simuleren van een complete Beschikbare Premie regeling die structureel afwijkt t.o.v. bijvoorbeeld een Middelloonregeling of een Eindloonregeling. Een complexe levensverzekering met wisselende spaar- en overlijdenskapitalen is bij een Beschikbare Premie regeling van toepassing. Een beschikbaar kapitaal uit deze levensverzekering dient als koopsom voor het aankopen van de pensioenuitkering waarvan de hoogte tevens afhankelijk is van de dan geldende marktrente en sterftekansen. Een Beschikbare Premie regeling kenmerkt zich zodoende met onzekere pensioenuitkeringen t.o.v. een Salaris-Diensttijd regeling met vaststaande pensioenuitkeringen (mits deze niet gekort worden i.v.m. een te lage dekkingsgraad binnen het pensioenfonds).

Extra rekencapaciteit voor ondernemers

Het arbeidsinkomen van een ondernemer is afhankelijk van het resultaat uit de onderneming. Het arbeidsinkomen is zodoende variabel hetgeen de bepaling van een schade wegens Verlies aan Verdienvermogen (kortweg VAV) bemoeilijkt. Veelal wordt de VAV-schade begroot door als basis voor de situatie 'Zonder Ongeval' een gemiddeld arbeidsinkomen te nemen over bijvoorbeeld de laatste drie jaar. Deze methode is erg simplistisch en per definitie onjuist. Immers, er ontstaat met deze methode een vast arbeidsinkomen die totaal geen relatie meer heeft met de bron. De bron is en blijft echter de onderneming waarvan het resultaat – los van de omzet en de kosten – tevens afhankelijk is van afschrijvingen en financieringslasten.
Vinplan.Apps is in staat om een VAV-schade en een bedrijfseconomische analyse voor een ondernemer realistisch vast te stellen. Het arbeidsinkomen wordt daarbij afhankelijk gesteld aan het boekhoudkundige resultaat uit de onderneming. Dit wordt gerealiseerd door de onderneming voor de toekomst door te rekenen met Winst- & Verliesrekeningen, Balansen, Verliesverrekeningen VpB (horizontaal & verticaal) en fiscale/budgettaire privéverrekeningen (o.a. Terbeschikkingstellingsregeling). Het jaarlijks variabele resultaat uit de onderneming is daarbij het arbeidsinkomen van de ondernemer. Middels de Realiteitscheck die Vinplan.Apps automatisch toepast in haar berekeningen wordt er rekening gehouden met de beschikbare liquide middelen binnen de onderneming. Arbeidsinkomen kan namelijk niet (volledig) uitbetaald worden als de onderneming over onvoldoende geld beschikt om deze aan de ondernemer uit te betalen. Zodoende wordt het resultaat uit de onderneming automatisch aangepast bij liquiditeitstekorten. Precies dus zoals het in de echte wereld ook gebeurt.

Rekenopdrachten verstrekken

Voor het stellen van nadere vragen of voor het verstrekken van een rekenopdracht - incl. of excl. een bedrijfseconomische analyse - kunt u contact met ons opnemen via onderstaand E-mailadres.

Nieuwsbrief Personenschade

Via zijn persoonlijke LinkedIn-pagina schrijft CEO Vincent van den Bogert regelmatig artikelen over het onderwerp Personenschadeberekeningen. Door u aan te melden voor de Nieuwsbrief krijgt u automatisch bericht wanneer er een nieuw artikel of nieuwsitem beschikbaar is gekomen. Op de pagina Persberichten & Artikelen treft u een overzicht aan van de recente artikelen en persberichten die betrekking hebben op het onderwerp Personenschade.

Video's

Tutorial Hoe Start Ik Op: YouTube video tutorial
Tutorial Ondernemers en Personenschadeberekeningen: YouTube video tutorial
Bedrijfsanimatie Personenschade: YouTube video

contact

telefoon

+31(0)180468926

email

vinplan.apps@gmail.com

adres

Vinplan.Apps
Stadhouderslaan 337
2983 CX Ridderkerk

Nederland